Καταγραφή & παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων & των ειδών χλωρίδας

Καταγραφή & Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων & των ειδών χλωρίδας της Οδηγίας 92/43/EΟΚ & των άλλων προστατευόμενων ειδών.\r\n[list_circle]\r\n

  \r\n

   \r\n

    \r\n

     \r\n

    • Παρακολούθηση 15 τύπων οικοτόπων & 34 ειδών χλωρίδας
    • \r\n

    • Χρονική διάρκεια: 36 μήνες
    • \r\n

    • Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς
    • \r\n

    • Ανάδοχος: Ένωση Φορέων: ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ – Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων
    • \r\n

    • Συμβατική αξία: 305.000€
    • \r\n

    • Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ και εθνικών πόρων
    • \r\n

    • Σκοπός: Η εποπτεία των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος πραγματοποιείται σε ανταπόκριση της χώρας στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 92/43/EΟΚ.
    • \r\n

    • Περιοχή Υλοποίησης – Περιοχή εποπτείας Φορέα Διαχείρισης:\r\n1. ΖΕΠ: ΕΘΝIΚΟΣ ΔΡYΜΟΣ ΣΑΜΑΡIΑΣ – ΦΑΡΑΓΓI ΤΡYΠΗΤΗΣ – ΨIΛΑΦI – ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟ με κωδικό GR4340014 και\r\n2. ΤΚΣ: ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ με κωδικό GR4340008
    • \r\n

    • Στάδιο υλοποίησης:\r\nΟλοκλήρωση Α’ Φάσης: Προπαρασκευαστικές εργασίες\r\nΥλοποίηση Β’ Φάσης: Εργασίες Πεδίου
    • \r\n

    • Αναλυτική λίστα των τύπων οικοτόπων που θα αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθησης:[success_box]\r\n
     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     Κωδικός/Περιγραφή

     \r\n

     3170*: Μεσογειακά εποχικά τέλματα
     3290: Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή με βλάστηση Paspalo-Agrostidion
     4090: Ενδημικά  ορο-Μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους
     5210: Δενδρώδη matorral με Juniperus spp.
     5310: Συστάδες από Laurus nobilis
     5420: Φρύγανα Sarcopoterium spinosum
     5430: Ενδημικά φρύγανα της Euphorbio-Verbascion
     6220*: Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και ετήσιες πόες (Thero-Brachypodietea)
     8140: Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου
     8210: Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
     9290: Δάση κυπαρίσσου (Acero-Cupression)
     92C0: Δάση πλάτανου της Ανατολής (Platanion orientalis)
     92D0: Νοτιότερα παρόχθια δάση-στοές  (Nerio-Tamaricetea)
     934A: Ελληνικά δάση Πρίνου
     9540: Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου (δάση τραχείας πεύκης- Pinus brutia)

     \r\n[/success_box]

    • \r\n

    • Αναλυτική λίστα των ειδών χλωρίδας που θα αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθησης:\r\n[success_box]\r\n
     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     \r\n

     Επιστημονική ονομασία
     Alyssum fragillimum (Bald.) Rech. f.
     Anchusa cespitosa Lam.
     Anthemis samariensis Turland
     Arum purpureospathum P.C. Boyce
     Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. subsp. creticum H. Scholz & Greuter
     Bupleurum kakiskalae Greuter
     Centaurea lancifolia Spreng.
     Centranthus sieberi Heldr.
     Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
     Chaerophyllum creticum Boiss. & Heldr.
     Clematis elisabethae-carolae Greuter
     Cuscuta atrans Feinbrun
     Cyanus baldaccii (Bald.) Holub
     Cynoglossum sphacioticum Boiss. & Heldr.
     Dianthus juniperinus Smith subsp. juniperinus
     Dianthus juniperinus Smith. subsp. heldreichii Greuter
     Dianthus sphacioticus Boiss. & Heldr.
     Euphorbia rechingeri Greuter
     Euphorbia sultan-hassei Strid, Bentzer, Bothmer, Engstrand & M.A.Gust
     Festuca polita (Halacsy) Tzvelev subsp. cretica (Markgr.-Dann.) Foggi & H. Scholz
     Helichrysum heldreichii Boiss.
     Hieracium schmidtii Tausch subsp. creticum (Zahn) Greuter
     Himantoglossum jankae Somlyay, Kreutz & Óvári
     Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson
     Myosotis solange Greuter & Zaffran
     Nepeta sphaciotica P.H. Davis
     Onobrychis sphaciotica Greuter
     Origanum dictamnus L.
     Ranunculus radinotrichus Greuter & Strid
     Scilla depressa (Speta) Valdés
     Scilla minima (Speta) Valdés
     Sideritis syriaca L. subsp. syriaca
     Thlaspi zaffranii (F.K. Meyer) Greuter & Burdet
     Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

     \r\n[/success_box]

    • \r\n

    \r\n

   \r\n

  \r\n

\r\n[/list_circle]\r\n\r\n

to top