Κωδικός MIS Τίτλος Πράξης ΤΙΤΛΟΣ ΕΠ Δικαιούχος
 ΚΡΗΤΗ 2014-2020