Νομοθεσία Ίδρυσης

Κανονισμός λειτουργίας Δ.Σ.-Νόμοιnomos
  • Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα βάσει της υπ’αριθμόν 16599/08-05-2007 Απόφασης, Αρ.φύλλου 717, τεύχος Β’ Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
  • υπ’αριθμόν 2742 Νόμος, αρ.φύλλου 207/07-10-1999, Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.
  • υπ’αριθμόν 3044 Νόμος, αρ.φύλλου 197/27-08-2002, Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδίοτητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

to top