Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής Υποέργο 8: Εκτίμηση ηλικίας επιλεγμένων δέντρων και αξιολόγησή τους ως πιθανά μνημεία της φύσης Πράξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ» Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Share This on...
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on tumblr
Back
To
Top