Λιβάδια ποσειδωνίας & ύφαλοι (Αυτεπιστασία)

Καταγραφή και παρακολούθηση λιβαδιών ποσειδωνίας (οικότοπος 1120*) και υφάλων (οικότοπος 1170)

  • Χρονική διάρκεια: έως τέλος 2015
  • Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς
  • Ανάδοχος: “terraSOLUTIONS research company” – Πουρσανίδης  Δημήτρης
  • Συμβατική αξία: 16.700 €
  • Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ και εθνικών πόρων
  • Στάδιο υλοποίησης: Ολοκλήρωση Α’ Φάσης: Προπαρασκευαστικές εργασίες Υλοποίηση Β’ Φάσης: Εργασίες Πεδίου
Share This on...
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on tumblr
Back
To
Top