logo

Πτηνά

Καταγραφή & παρακολούθηση των πτηνών της Οδηγίας 79/409/EΟΚ & άλλων προστατευόμενων ειδών
  • Παρακολούθηση 256 ειδών ορνιθοπανίδας
  • Χρονική διάρκεια: 36 μήνες
  • Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς
  • Ανάδοχος: εταιρεία “ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ”
  • Συμβατική αξία: 147.600€
  • Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ και εθνικών πόρων
  • Σκοπός:
  • Η εποπτεία των ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα πραγματοποιείται σε ανταπόκριση της χώρας στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 2009/147/EE (η παλαιότερη Οδηγία 79/409/ΕΟΚ).
  • Περιοχή Υλοποίησης – Περιοχή εποπτείας Φορέα Διαχείρισης:
  • 1. ΖΕΠ: ΕΘΝIΚΟΣ ΔΡYΜΟΣ ΣΑΜΑΡIΑΣ – ΦΑΡΑΓΓI ΤΡYΠΗΤΗΣ – ΨIΛΑΦI – ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟ με κωδικό GR4340014 και
  • 2. ΤΚΣ: ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ με κωδικό GR4340008
  • Στάδιο υλοποίησης:
  • Ολοκλήρωση Α’ Φάσης: Προπαρασκευαστικές εργασίες
  • Υλοποίηση Β’ Φάσης: Εργασίες Πεδίου
  • Αναλυτική λίστα των ειδών που θα αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθησης
  • ΕΙΔΟΣ
  • Phalacrocorax aristotelis desmarestii
  • Gypaetus barbatus
  • Gyps fulvus
  • Aquila chrysaetos
  • Aquila fasciata
  • Falco biarmicus
  • Falco peregrinus
  • Caprimulgus europaeus
  • Calandrella brachydactyla
  • Lullula arborea
  • Anthus campestris
  • Prunella collaris
  • Sylvia ruepelli
  • Regulus ignicapilla
  • Certhia brachydactyla
  • Garrulus glandarius
  • Pyrrhocorax pyrrhocorax
  • Emberiza hortulana
  • Aythya nyroca
  • Gavia arctica
  • Botaurus stellaris
  • Ixobrychus minutus
  • Nycticorax nycticorax
  • Ardeola ralloides
  • Egretta garzetta
  • Ardea alba
  • Ardea purpurea
  • Plegadis falcinellus
  • Pandion haliaetus
  • Porzana porzana
  • Porzana pusilla
  • Crex crex
  • Grus grus
  • Himantopus himantopus
  • Glareola pratincola
  • Gallinago media
  • Sterna nilotica
  • Chlidonias niger
  • Luscinia svecica
  • Acrocephalus melanopogon
  • Sylvia nisoria
  • Sylvia conspicillata
  • Emberiza caesia
  • Cygnus olor
  • Anas penelope
  • Anas strepera
  • Anas crecca
  • Anas platyrhynchos
  • Anas acuta
  • Anas querquedula
  • Anas clypeata
  • Aythya ferina
  • Aythya fuligula
  • Tachybaptus ruficollia
  • Podiceps cristatus
  • Podiceps nigricollis
  • Puffinus gravis
  • Puffinus mauretanicus
  • Hydrobates pelagicus
  • Morus bassanus
  • Phalacrocorax carbo
  • Pelecanus onocrotalus
  • Bubulcus ibis
  • Ardea cinerea
  • Ciconia nigra
  • Ciconia ciconia
  • Milvus milvus
  • Haliaeetus albicilla
  • Accipiter brevipes
  • Falco cherrug
  • Porzana parva
  • Gallinula chloropus
  • Fulica atra
  • Charadrius dubius
  • Charadrius hiaticula
  • Pluvialis apricaria
  • Pluvialis squatarola
  • Vanellus vanellus
  • Calidris temminckiii
  • Calidris fuscicollis
  • Calidris ferruginea
  • Calidris alpina
  • Gallinago gallinago
  • Scolopax rusticola
  • Numenius phaeopus
  • Numenius arquata
  • Alectoris chukar
  • Coturnix coturnix
  • Calonectris diomedea
  • Puffinus yelkouan
  • Buteo buteo
  • Falco tinnunculus
  • Larus michahellis
  • Columba palumbus
  • Streptopelia decaocto
  • Streptopelia turtur
  • Tyto alba
  • Otus scops
  • Asio otus
  • Apus melba
  • Apus apus
  • Apus pallidus
  • Upupa epops
  • Jynx torquilla
  • Galerida cristata
  • Ptyonoprogne rupestris
  • Hirundo rustica
  • Delichon urbicum
  • Cecropis daurica
  • Anthus spinoletta
  • Motacilla alba
  • Troglodytes troglodytes
  • Luscinia megarhynchos
  • Saxicola rubicola
  • Oenanthe oenanthe
  • Oenanthe hispanica
  • Monticola solitarius
  • Turdus merula
  • Turdus pilaris
  • Turdus philomelos
  • Turdus iliacus
  • Turdus viscivorus
  • Cettia cetti
  • Hippolais pallida
  • Sylvia atricapilla
  • Sylvia crassirostris
  • Sylvia melanocephala
  • Muscicapa striata
  • Cyanistes caeruleus
  • [/two_column] [two_column_last]ΕΙΔΟΣ
  • Parus major
  • Lanius senator
  • Pyrrhocorax graculus
  • Corvus monedula
  • Corvus corone
  • Corvus corax
  • Passer domesticus
  • Fringilla coelebs
  • Serinus serinus
  • Carduelis chloris
  • Carduelis carduelis
  • Carduelis cannabina
  • Emberiza cirlus
  • Emberiza calandra
  • Tringa totanus
  • Tringa stagnatilis
  • Tringa nebularia
  • Tringa ochropus
  • Actitis hypoleucos
  • Arenaria interpres
  • Rissa tridactyla
  • Chroicocephalus ridibundus
  • Chroicocephalus genei
  • Hydrocoloeus minutus
  • Larus melanocephalus
  • Larus fuscus
  • Larus cachinnans
  • Chlidonias leucopterus
  • Sterna sandvicensis
  • Streptopelia senegalensis
  • Clamatos glandarius
  • Asio flammeus
  • Picus viridis
  • Calandrella rufescens
  • Riparia riparia
  • Anthus richardi
  • Anthus trivialis
  • Anthus pratensis
  • Anthus cervinus
  • Motacilla flava
  • Prunella modularis
  • Cercotrichas galactotes
  • Erithacus rubecula
  • Pernis apivorus
  • Milvus migrans
  • Neophron percnopterus
  • Aegypius monachus
  • Circaetus gallicus
  • Circus aeruginosus
  • Circus cyaneus
  • Circus macrourus
  • Circus pygargus
  • Accipiter gentilis
  • Accipiter nisus
  • Buteo rufinus
  • Aquila pomarina
  • Aquila clanga
  • Aquila nipalensis
  • Aquila heliaca
  • Aquila pennata
  • Falco naumanni
  • Falco vespertinus
  • Falco columbarius
  • Falco subbuteo
  • Falco eleonorae
  • Burhinus oedicnemus
  • Charadrius morinellus
  • Philomachus pugnax
  • Lymnocryptes minimus
  • Tringa glareola
  • Larus audouinii
  • Chlidonias hybrida
  • Columba livia
  • Columba oenas
  • Cuculus canorus
  • Bubo bubo
  • Athene noctua
  • Alcedo atthis
  • Merops apiaster
  • Coracias garrulus
  • Alauda arvensis
  • Motacilla cinerea
  • Phoenicurus ochruros
  • Saxicola rubetra
  • Oenanthe isabellina
  • Sylvia communis
  • Sylvia cantillans
  • Regulus regulus
  • Ficedula parva
  • Ficedula semitorquata
  • Ficedula albicollis
  • Periparus ater
  • Oriolus oriolus
  • Lanius collurio
  • Lanius minor
  • Passer hispaniolensis
  • Passer montanus
  • Fringilla montifringilla
  • Carduelis spinus
  • Loxia curvirostra
  • Luscinia luscinia
  • Phoenicurus phoenicurus
  • Oenanthe pleschanka
  • Oenanthe leucopyga
  • Monticola saxatilis
  • Turdus torquatus
  • Cisticola juncidis
  • Acrocephalus schoenobaenus
  • Acrocephalus scirpaceus
  • Acrocephalus palustris
  • Acrocephalus arundinaceus
  • Hippolais olivetorum
  • Hippolais icterina
  • Sylvia borin
  • Sylvia curruca
  • Phylloscopus orientalis
  • Phylloscopus sibilatrix
  • Phylloscopus collybita
  • Phylloscopus trochilus
  • Ficedula hypoleuca
  • Sitta neumayer
  • Lanius isabellinus
  • Sturnus vulgaris
  • Petronia petronia
  • Bucanetes githagineus
  • Coccothraustes coccothraustes
  • Emberiza cia
Share This on...
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on tumblr
Back
To
Top
logo

Ανακοίνωση για ηλεκτρονικό εισιτήριο

θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους επισκέπτες ότι μπορείτε, πλέον, εάν το επιθυμείτε,  να εκδώσετε και  ηλεκτρονικά το εισιτήριο εισόδου στο φαράγγι της Σαμαριάς, για τη συγκεκριμένη ημερομηνία που σας ενδιαφέρει, από την ιστοσελίδα: https://samaria-tickets.necca.gov.gr/checkout Εκεί μπορείτε, επίσης, να δείτε πληροφορίες για τις διαφορετικές κατηγορίες εισιτηρίων/εξαιρέσεις, τη διαδρομή, τους τρόπους πρόσβασης και την ασφάλεια εντός του Εθνικού Δρυμού. Διαφορετικά, μπορείτε να εκδώσετε το εισιτήριό σας, κατά την άφιξή σας εκεί. Σας ευχαριστούμε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο