Καταγραφή & Παρακολούθηση ειδών πανίδας της Οδηγίας 92/43/EΟΚ & άλλων προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων

\r\n[list_circle]\r\n

  \r\n

 • Παρακολούθηση του τύπου οικοτόπου 8310, 5 ειδών χερσαίων μαλακίων, 12 ειδών χερσαίων αρθρόποδων, 14 ειδών αμφιβίων & ερπετών,  16 ειδών χειρόπτερων και 3 ειδών μικροθηλαστικών
 • \r\n

 • Χρονική διάρκεια: 36 μήνες
 • \r\n

 • Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς
 • \r\n

 • Ανάδοχος: Ένωση Φορέων: ΑΤΕΠΕ Μ/ΕΠΕ – Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης
 • \r\n

 • Συμβατική αξία: 227.240€
 • \r\n

 • Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ και εθνικών πόρων
 • \r\n

 • Σκοπός: Η εποπτεία των τύπων οικοτόπων και των ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος πραγματοποιείται σε ανταπόκριση της χώρας στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 92/43/EΟΚ.
 • \r\n

 • Περιοχή Υλοποίησης – Περιοχή εποπτείας Φορέα Διαχείρισης:\r\n1. ΖΕΠ: ΕΘΝIΚΟΣ ΔΡYΜΟΣ ΣΑΜΑΡIΑΣ – ΦΑΡΑΓΓI ΤΡYΠΗΤΗΣ – ΨIΛΑΦI – ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟ με κωδικό GR4340014 και\r\n2. ΤΚΣ: ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ με κωδικό GR4340008
 • \r\n

 • Στάδιο υλοποίησης:\r\nΟλοκλήρωση Α’ Φάσης: Προπαρασκευαστικές εργασίες\r\nΥλοποίηση Β’ Φάσης: Εργασίες Πεδίου
 • \r\n

 • Οικότοποι που θα αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθησης\r\n8310: Σπήλαια των οποίων δε γίνεται τουριστική εκμετάλλευση
 • \r\n

 • Αναλυτική λίστα των ειδών πανίδας που θα αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθησης:\r\n[success_box]Χερσαία μαλάκια\r\nAlbinaria sphakiota\r\nAlbinaria sublamellosa\r\nTuranena katerinae\r\nLindbergia pageti\r\nHelix cincta\r\n \r\nΧερσαία αρθρόποδα\r\nLurus decanum\r\nLepthyphantes beshkovi\r\nMacrothele cretica\r\nMalthonica minoa\r\nDrassodes omalosis\r\nLithobius creticus\r\nAnamastigona mediterranea\r\nAnamastigona penicillata\r\nSerradium sbordonii\r\nDendarus wettsteini\r\nDuvalius sbordonii\r\nNiphargobates lefkodemonaki\r\n \r\nΑμφίβια & ερπετά \r\nCaretta caretta\r\nMauremys rivulata\r\nLacerta trilineata\r\nPodarcis cretensis\r\nChalcides ocellatrus\r\nMediodactylus kotschyi\r\nNatrix tessellate\r\nZamenis situla\r\nTelescopus fallax\r\nBufo viridis\r\nHyla arborea\r\nPelophylax cretensis\r\nHierophis gemonensis\r\nHemidactylus turcicus\r\n \r\nΧειρόπτερα \r\nEptesicus serotinus\r\nMyotis aurascens/ mystacinus\r\nMyotis blythii\r\nMyotis capaccinii\r\nMyotis emarginatus\r\nNyctalus leisleri\r\nHypsugo savii\r\nPipistrellus kuhlii\r\nPipistrellus hanaki\r\nRhinolophus blasii\r\nRhinolophus ferrumequinum\r\nRhinolophus hipposideros\r\nPlecotus kolombatovici\r\nPlecotus macrobullaris\r\nMiniopterus schreibersii\r\nTadarida teniotis\r\n \r\nΜικροθηλαστικά\r\nCrocidura zimmermanni\r\nAcomys minous\r\nGlis glis argenteus[/success_box]
 • \r\n

\r\n[/list_circle]\r\n\r\n \r\n\r\n

to top